Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza az Bonafort Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”) tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeink:

Cím:                   1033 Budapest, Tanuló utca 1-3.

E-mail cím:      info@bonafort.hu

I. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

A jelen tájékoztató az álláshirdetéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés szabályait tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet alapján az álláskereső személye önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a betölteni kívánt pozícióhoz a munkaerő felvételi folyamatot le tudja folytatni, munkavállalót vegyen fel.

 1. A kezelt adatok

Önéletrajzban szereplő összes adat, különösen jelentkező neve, elérhetőségi adatai (email cím, és telefonszám).

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatok a jelentkezési folyamat lezárást követően a próbaidő leteltéig kerülnek kezelésre. A próbaidő alatt az adatkezelés célja fennáll, mivel, ha a munkaviszony a próbaidő alatt megszűnik, akkor Adatkezelő a korábbi jelentkezők közül választ új jelöltet. Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

 1. Az álláskereső jogai

Az adatkezelés időtartamán belül az álláskeresőt az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben az álláskereső jogaival élni kíván, az magától értetődően az azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek az álláskeresővel kapcsolatban kell lennie. (Pl. az azonosítás érdekében személyes adatok megadása szükséges, de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az álláskeresőt illetően az Adatkezelő kezelni jogosult).

Biztosítani kell, hogy az Adatkezelőnél elérhető maradjon az álláskereső adatkezeléssel kapcsolatos panasza. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszolja meg, mely határidő indokolt esetben újabb 30 (harminc) nappal meghosszabbítható.

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az álláskereső bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Az álláskereső jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése megtörtént, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • a kezelt személyes adatok köre;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek köréről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az álláskereső azon joga, hogy indokolt esetben kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az álláskeresőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • esetlegesen automatizált döntéshozatalról (különösen profilalkotásról), valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos és arányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az az álláskereső azonosítását követően emailben juttatja el az álláskeresőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. (A kérelmében meg kell jelölni, hogy az álláskereső személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri).

 1. Helyesbítéshez való jog.

Az álláskereső jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 1. Adatkezelés korlátozása

Az álláskereső jogosult, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben bármelyik alábbi feltétel teljesül:

 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az álláskereső igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés jogellenes, és az álláskereső ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az álláskereső tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az álláskereső jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell;
 • az álláskereső vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozása esetén, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az álláskeresőt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen – legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 (három) munkanappal – tájékoztatja.

 1. Törlés – elfeledtetés

Az álláskereső jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok közül valamelyik fennáll:

 • az álláskereső visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • az álláskereső tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Rendelet szerint amennyiben az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy álláskereső kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Rendelet alapján törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Tiltakozás, hordozhatóság

Az álláskereső jogosult tiltakozni a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erővel bíró jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az álláskereső érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez alappal kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az álláskereső önkéntes hozzájárulásán alapul, joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő részére megadott adatokat kikérje, amit Adatkezelő valamilyen általában használható informatikai formátumban bocsát rendelkezésére. Amennyiben technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat más adatkezelő számára továbbítsa.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben alappal feltételezhető, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette az álláskereső valamely megalapozott és jogos kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

II. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Olyan esetben , ha az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja álláskeresőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az álláskereső köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (különösen profilalkotás esetén), valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan világosan megfogalmazott információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az álláskeresőre nézve reálisan milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az álláskeresőnek hozzá is kell járulnia.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről haladéktalanul írásban tájékoztatjuk.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.